ترانزیت داخلی و خارجی

ترانزیت داخلی و خارجی

ارائه امور ترانزیت کالا بصورت داخلی، خارجی و بین المللی توسط شرکت بازرگانی تجارت فربود آرمان بصورت پشتیبانی کامل از کلیه استان های کشور در زمینه صادرات کالا به آسیای میانه، اروپا و سایر کشور های آسیای غربی، و خدمات بالعکس که تحت عنوان واردات کالا با آن آشنا هستیم، البته این امور به شکل ترانزیت زمینی، ترانزیت دریایی، ترانزیت ریلی و ترانزیت هوایی صورت میگیرد، که بسته به حجم بار مورد نظر از طریق یکی از مراحل نام برده ترانزیت کالای مورد نظر صورت میگیرد.